Tema 5 Pasientsentrert kommunikasjon

  • Definisjon:

«Å anerkjenne hele personen, personligheten, livshistorien og sosiale strukturer for å utvikle en delt forståelse av problemet, målene og barrierene som står i veien for velvære» 

Kjernekonseptene i pasientsentrert kommunikasjon er blant annet å:

Flere empiriske studier fra ulike populasjoner og sosiale kontekster har funnet at graden av overholdelse i pasientbehandling henger sammen med kommunikasjonen mellom lege og pasient.

Det ble funnet positive assosiasjoner mellom en atferd med høy grad av legekommunikasjon og positive pasientutfall, som pasientens evne til å huske, forstå og overholde anbefalinger, på hvordan man kan:

  1. bygge opp relasjon mellom lege og pasient
  2. samle inn informasjon
  3. tilby informasjon
  4. foreta avgjørelser
  5. respondere på følelser
  6. aktivere sykdoms- og behandlingsrelatert atferd
  • Én måte å konseptualisere pasientsentrert kommunikasjon i samtaler er å ta begge partenes agendaer med i betraktningen, det vil si både helsepersonellets og pasientens:

1. Helsepersonells fokus ligger på å forklare lidelsen ut ifra sykdommens taksonomi

Hva er det som plager deg?

2. Pasientens fokus er delt mellom eget perspektiv på lidelsen, behovet for informasjon og forståelse, og behovet for en annen part i håndteringen av lidelsen

Hva er viktig for deg?