Tema 4 «Teach-Back»-metoden

 Så mye som 40 % til 80 % av medisinsk informasjon som en pasient mottar blir umiddelbart glemt, og nesten halvparten av den gjenværende informasjonen er feilaktig.

«Teach-Back»-metoden er en evidensbasert intervensjon innen helsekompetanse som sikter mot felles beslutningstaking samt å fylle hull i kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasient. Det er en kommunikasjonsteknikk som anvendes for å bistå pasienter med å bruke egne ord for å huske og forstå informasjonen som gis. Dette legger til rette for en kommunikasjon der helsepersonellet gir informasjon, og så ber pasienten om å respondere og bekrefte at de forstår før de legger til nye opplysninger. Det kan også hjelpe helsepersonellet med å identifisere forklaringer og kommunikasjonsstrategier som ofte misforstås av pasienter. Det innebærer å be pasienter om å huske og så forklare eller demonstrere informasjonen som ble diskutert under samtalen med helsepersonellet.

  • En video som forklarer «Teach-Back»-metoden i korte trekk og viser hvordan den ser ut og anvendes i klinisk praksis:

Det er velkjent at helsepersonell har begrenset tid i sine konsultasjoner. «Teach-Back»-metoden kan kreve litt tilvenningstid, men studier viser at når metoden først er etablert som en rutine, så krever den ikke ekstra tid å utføre.

Ikke alle situasjoner er egnet til anvendelse av «Teach-Back»-metoden, den er best egnet til bruk i:

  • Veiledninger til hjemmebruk
  • Anbefalte atferdsendringer
  • Behandlingsalternativer og behandlingsplaner

Helsepersonell anbefales å begynne rolig og bygge opp tillit til metoden. Dersom pasientene ikke klarer å huske eller gjenta nøyaktig det som ble etterspurt, oppklar informasjonen eller veiledningen for dem og la dem forklare informasjonen igjen. «Teach-Back»-metoden bør forsterkes inntil pasientene er i stand til å korrekt beskrive hva de skal foreta seg med egne ord uten å gjenta ordrett det helsepersonellet har sagt.

«Teach-Back»-metoden i pediatri anses av både foreldre og leger som en nyttig og viktig strategi. Studier har vist økt engasjement blant foreldre i møte med barneleger samt en reduksjon i uttrykt negativ affeksjon hos foreldre ovenfor helsetjenesten.

Anbefalinger og hensyn som må tas i forbindelse med bruken av «Teach-Back»-metoden med barn og familier:

  • Inkluder barnet i utviklingsmessig tilpassede samtaler.
  • Sørg for at både barnet og den foresatte (forelderen) forstår.
  • Bruk visuelle hjelpemidler for å bygge opp under kommunikasjonen.
  • «Teach-Back»-metoden er forbundet med en mer pasientsentrert kommunikasjonsform.