Tema 4 Styrke forpliktelsen til endring: Strategier for å fremme samtaler om endring

  • Dette innebærer å sette seg mål og forhandle frem en «handlingsplan for endring».
  • Mangel på en målrettet tilnærming kan gjøre at anvendelsen av strategier eller holdninger i motiverende intervju resulterer i opprettholdelse av ambivalens, og at barn og helsepersonell ikke kommer noen vei.
  • Denne fellen kan unngås ved å benytte strategier for å fremme «SAMTALER OM ENDRING».

Strategier for å fremme samtaler om endring

Still fremmende spørsmål

Still et åpent spørsmål der svaret sannsynligvis vil innlede en samtale om endring.

Spør om fordeler og ulemper ved å endre seg samt det å forbli som før.

Spør om positive og negative sider ved målatferden.

Be om utdyping/eksempler

Når en samtale om endringer kommer i gang, spør om mer detaljer. «På hvilken måte?» «Kan du fortelle mer?» «Hvordan ser det ut?» «Når skjedde det sist gang?»

Se tilbake

Spør om en tid før atferden oppstod. På hvilken måte var ting bedre eller annerledes?

Se fremover

Spør om hva som kan skje om ting fortsetter som de er (status quo). Prøv mirakel-spørsmålet: Om du kunne gjennomføre endringene du ønsket med 100 % suksess, hva ville du gjort annerledes? Hvordan vil du gjerne leve om fem år fra nå?

Sette ting på spissen

Hva er det verste som kan skje om du ikke foretar denne endringen? Hva er det beste som kan skje om du foretar endringen?

Spør: «På en skala fra 1 til 10, hvor viktig er det for deg å endre [den spesifikke målatferden] der 1 ikke er viktig i det hele tatt, og 10 er ekstremt viktig?

Følg opp med: «Og hvorfor sier du ___ og ikke _____ [et lavere tall enn det som ble oppgitt]?»

«Hva må til for at du skal gå fra ___ til ___ [et høyere tall]?» Alternativt kan du også spørre: «Hvor sikker er du på at du klarer å gjennomføre endringen om du bestemmer deg for det?»

Utforske mål og verdier

Spør om hva personens styrende verdier er. Hva ønsker han eller hun ut av livet? Det kan være nyttig med en aktivitet som innebærer å sortere kort med verdier. Spør om det å fortsette atferden passer inn i personens mål eller verdier. Hjelper den til med realiseringen av viktige mål eller verdier, er den forstyrrende eller er den irrelevant?

Velge side

Ta eksplisitt parti med den negative siden av ambivalens (status quo). «Kanskje _______ er så viktig for deg at du ikke vil gi det opp uansett hva følgene måtte være».

The table has been generated by the Hall, K., Gibbie, T., & Lubman, D. I. (2012). Motivational interviewing techniques—Facilitating behaviour change in the general practice setting. Australian Family Physician, 41(9), 660–667.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

Hvor mange mennesker gjør alt helsepersonell ber dem sånn helt uten videre?

Motiverende intervju har en spesifikk teknikk som lar helsepersonellet dele informasjon uten at de tar på  seg ekspertrollen, og at pasienten blir en passiv deltaker.

Teknikken kalles Elicit-Provide-Elicit (Spørre, Lytte, Informere).

Denne teknikken kan bli spesielt nyttig når:

  • Du mener at personen er feilinformert
  • Du mener at personen mangler informasjon
  • Du tenker på en idé som kan være nyttig for personen
  • Personen etterspør informasjon