Tema 3 Introduksjon til simulert rollespill

 • I de neste avsnittene følger eksempler på hvordan helsefremming kan praktiseres i helsekommunikasjon.
 • Simulert rollespill er en tilnærming til læring som utføres i grupper. Målet er å forbedre ferdigheter innen kommunikasjon av helsefremming og bruken av ernæringsverktøy i samtale i konsultasjoner.
 • En troverdig simulering av omgivelsene gir deltakerne muligheten til å bygge opp, utvikle og forbedre kommunikasjonsferdigheter og selvtillit uten å måtte bekymre seg for pasientsikkerheten. Det simulerte rollespillet gir også deltakerne muligheten til å praktisere og korrigere egne feil etter hvert som de dukker opp. 
 • Med hensyn til kognitive ferdigheter kan simulering bidra til økt kritisk tenking og kritisk resonnering i komplekse situasjoner ved å anvende ulike teknikker og anerkjente anbefalinger, samt at det kan bidra til utvikling av økt mestringstro og selvtillit til kliniske ferdigheter.
 • Simulering er et forsøk på å imitere virkeligheten og kopiere essensielle aspekter ved praksis som ligger tett opptil utfordringer som klinikken opplever i det daglige. Simulert rollespill er en pedagogisk metode som kan anvendes for å trene opp helsearbeideres kompetanse i å omsette teori i praksis.
 • Deltakere i et simulert rollespill øver på hvordan de skal tilpasse sin egen veiledning, kommunikasjon og anbefalinger til barnets og familiens preferanser og behov i den gitte situasjonen.

Source: unknown author lisenced under CC BY-SA

 • I praksis samarbeider en autonom simuleringsgruppe om å implementere scenariene og fordele rollene mellom seg. Det unike med simulert rollespill er at man ikke følger et detaljert case eller manus. Gruppen bør imidlertid bestemme seg for visse karakteristikker for rollen til moren/faren/barnet, for eksempel, kjønn, alder, sosioøkonomisk status, holdninger, verdier, osv. Etter en kort runde byttes rollene om, og på denne måten får deltakerne erfaring i det å være både helsepersonell og pasient i rollespillet.

 • Scenario 1. Foreldre opplever at barnet er kresent i matveien, og ber om råd til hvordan de kan få barnet interessert i grønnsaker og sunn mat
 • Scenario 2. Foreldre opplever at barnet spiser for lite og er bekymret for om barnet får i seg nok kalorier
 • Scenario 3. Foreldre med et barn som holder på å bli overvektig og søker råd om hvordan de kan håndtere dette
 • Scenario 4. En innvandrerfamilie blir henvist fra primærhelsetjenesten på grunn av problemer med overvekt og et generelt dårlig kosthold