Tema 3 Foreldrenes påvirkning og holdninger til barnets overvekt

  • Foreldrenes kunnskap og engasjement i utvelgelsen av matvarer;
  • Kontroll over matvaner og spisemønstre i hjemmet (som for eksempel det å sørge for sunn mat, vektlegging av frokost og familiens måltidsmønster);
  • Foreldre fungerer som rollemodeller;
  • Tilfredshet med egen kropp og mobbing på grunn av vekten.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-ND

Visse foreldrestiler har blitt funnet å være mer fremtredende enn andre i familier som har barn med fedme sammenlignet med familier med barn med normal vekt.

  • En foreldrestil defineres som en kombinasjon av holdninger og det emosjonelle klimaet som foreldre skaper og uttrykker gjennom sin atferd og praksis som foreldre.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

  • Foreldrestilen som defineres som autoritativ ser ut til å være spesielt fremtredende i familier med barn med fedme. Denne stilen har en høy grad av krav og kontroll, og en lav grad av responsivitet, det vil si at individualitet og selvhevdelse oppfordres i liten grad. Dette kan være et hinder når barnet skal lære hvordan det velger egnede matvarer og foretar egne valg i matveien.
  • Foreldrestiler som kjennetegnes av få krav og høy responsivitet (ettergivende), og få krav og lav responsivitet (neglisjerende) øker sjansen for å få et overvektig barn.

Tilknytningen til kosthold

Foreldrenes holdninger til barnas vekt

Holdninger hos foreldre

Kommentarer og forskningsfunn

Ubevissthet

Å ignorere barnas vekt er vanlig hos foreldre med overvektige barn (over 80 %), men mer uvanlig blant foreldre med barn med fedme (under 20 %).

Misoppfattende, fraværende, undervurderende

Syv av ti mødre av overvektige barn hevdet at barnet deres hadde lik vekt som medelevene, at barna var like aktive eller mer aktive enn andre barn, og at de hadde et minst like sunt kosthold som deres medelever.

Lavt utdanningsnivå

Det viser seg at foreldre med lavere utdanning knytter lavere risiko til deres barns overvekt.

Gutter versus jenter

Det viser seg at foreldre til gutter knytter lavere risiko til deres barns overvekt.

Overdreven bekymring hos foreldre

En av de viktigste faktorene som påvirker foreldrenes holdning til sitt barns overvekt er foreldrenes oppfatning og grad av bekymring knyttet til egen vekt. Foreldre vil bekymre seg mer over barnets potensielle overvekt i fremtiden om en eller begge foreldre selv har vært eller er overvektige. I tillegg kan foreldre bli overdrevent bekymret som følge av problematiske konsultasjoner de har hatt hos helsepersonell i forbindelse med deres overvektige barn.

Stereotypier hos foreldre

Funn viser at barns oppfatning av egen overvekt blir i større grad påvirket av foreldrenes holdning til overvekten enn av deres faktiske kroppsmasseindeks (BMI). Blant faktorene som i størst grad har negativ innvirkning på overvektige jenters selvbilde og velvære er eksemplifisert av mødre som overreagerer på vektrelaterte anliggender, som ofte fører til begrensning av mat, og fedre som er åpenlyst kritiske til datterens vekt.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND