Tema 2 Oversikt over nøkkelbegreper i CBT-teori

  • Det er vanskelig å gå direkte inn på følelser for å endre dem, derfor retter CBT fokuset mot å endre tanker og atferd som bidrar til stressende emosjoner.
  • CBT anvender grundig forståelse av tanker for å med hensikt endre reaksjoner og atferd. Indre tanker anses som mekanismer for endring.
  • Med en dypere forståelse av personlig kognisjon og forholdet til atferd kan folk endre livene sine ved å endre måten de tenker på.

Hvordan man føler seg i en gitt situasjon vekker fysiske og emosjonelle følelser som igjen resulterer i ulike former for atferd som respons.

  • CBT deler opp problemene for å gå dypere inn på hver enkelt del. Teknikkene bistår barn i å bryte opp negative, automatiske tanker, og erstatte dem med mer konstruktive tanker.
  • Det overordnede målet er å videreformidle evnen til å bryte ned negative tankemønstre og gjøre dem om til en mer gunstig tilnærming med tanke på håndteringen av dagliglivet.

Generelt omfatter kognitiv atferdsterapi (CBT) følgende:

  • identifisere spesifikke problemer eller problemstillinger i barnets hverdag;
  • bli bevisst på uproduktive tankemønstre og hvordan de kan ha innvirkning på barnets liv;
  • identifisere negative tanker og gi dem en ny retning som endrer måten barnet føler seg;
  • lære og praktisere nye former for atferd.

CBT og kosthold

  • CBT er basert på prinsippet om at atferd er noe som tilegnes (heller enn noe som går i arv) og ettersom vi kan tilegne oss problematisk atferd, kan vi også tilegne oss ønskelige former for atferd. Vi tilegner oss atferd grovt sett på tre ulike måter:

1. Klassisk betingelsesteori

Stimulus og atferd kombineres etter gjentatt eksponering. Et vanlig eksempel er vanen å spise popcorn på kino, som manifesterer seg enten man er sulten eller ei.

2. Operant forsterkingsteori -Operant betinging

Når man tilegner seg ny atferd gjennom faktorlæring, må dette følges opp av en forsterkende hendelse (forsterkning – belønning). For eksempel lærer enkelte at spising kan «mykne opp» noe ubehagelig, som øker sjansen for at de spiser hver gang ting går galt.

3. Sosial læringsteori

Atferd læres også ved å observere og imitere mønstre. Denne formen for læring kalles sosial læring.

This Photo in the background by Unknown Author is licensed under CC BY-SA