Tema 2 Implementering av helsefremming i konsultasjoner

Helsefremming kan defineres som:

Helsefremming er prosessen der individer gjøres i stand til å øke kontrollen over og forbedre sin egen helse. Det er et positivt konsept som vektlegger personlige, sosiale, politiske og institusjonelle ressurser, så vel som fysiske egenskaper.

Mens tilnærmingen som søker en ‘kur’ eller behandling i helsetjenesten fokuserer på patogenese, så har helsefremming fokuset på salutogenese, eller med andre ord: ‘hva er det som gjør folk friske?’

For helsepersonell innebærer helsefremming i helsekommunikasjon med individer å:

  • styrke individer og grupper
  • involvere alle berørte parter
  • opprettholde en holistisk tilnærming

En salutogen tilnærming  er både en tilnærming for å jobbe på en helsefremmende måte og en måte å relatere seg til andre på. Det er en ressursorientert tilnærming som fokuserer på helse og på individers evner og ferdigheter. En salutogen tilnærming fremmer vekst og tilpasning i barndommen, og involverer hele miljøet til barnet: familien, skolen, medelever og samfunnet. Det er nødvendig å inkludere foreldrene i kostholdsrelaterte intervensjoner ettersom barn har begrenset kontroll over egne matvalg, særlig i tidlig alder.

Videoen «Let’s learn Public Health» er en introduksjon til helsefremming og Ottawa-charteret. Video ble laget av Ranil Appuhamy. Fortellerstemme – James Clark.

Beskrivelse av videoen: I denne videoen får vi et kort innblikk i helsefremming, som er prosessen med å gjøre folk i stand til å utøve økt kontroll over og forbedre sin egen helse. Helsefremming er en meget viktig del av offentlig helse og en sentral komponent i ethvert folkehelseprogram. Vi er også innom enkelte nøkkelbegreper og Ottawa-charteret – et viktig dokument som har hatt stor innvirkning på målene og konseptene til helsefremming.