Tema 2 Holdninger, prinsipper og prosesser i motiverende intervju

Holdning i motiverende intervju

I et motiverende intervju anses helsepersonellet som en fasilitator heller enn en ekspert som benytter en ikke-konfronterende tilnærming til å veilede barnet eller foreldrene på veien mot endring. Holdningen («spirit») i et motiverende intervju kan oppsummeres som følgende:

  • Samarbeid
  • Fremmende
  • Støtte opp under barnets autonomi
  • Være omsorgsfull
  • Ikke-dømmende
  • Barnesentrert
  • Aktiv lytting
  • Krever bevisst og villet handling

Holdningen i motiverende intervju

Samarbeid: et partnerskap dannes mellom barnet og legen. Avgjørelser tas i fellesskap. Helsepersonellet anerkjenner barnets ekspertise om seg selv

Fremmende: Helsepersonellet aktiverer barnets egen motivasjon til endring ved å få frem grunnene til den ønskede endringen. Helsepersonellet kobler endringer i helseatferd til det barnet bryr seg omRespektere barnets autonomi: selv om helsepersonnelet informerer og veileder barnet, så anerkjennes barnets rett og frihet til å la være å endre på noe. ‘Det er opp til deg’

Autoritær eller paternalistisk terapeutisk stil

Konfrontasjon: Helsepersonellet antar at barnet har en svekket oppfatning, noe som tvinger frem et behov for ‘innsikt’. Helsepersonellet  prøver å overtale og presse barnet til endring

Påtvinge ideer: barnet antas å mangle den nødvendige innsikt, kunnskap eller evner som kreves for å endre seg. Helsepersonellet forteller barnet hva det skal gjøreAutoritet: Helsepersonellet  instruerer barnet om å gjennomføre endringer

These Photos in the background of the table by Unknown Authors have been licensed under CC BY and CC BY-NC-ND

Prinsipper i motiverende intervju

De 4 prosessene i motiverende intervju: RULE

  • Miller og Rollnick har forsøkt å forenkle praksisen av motiverende intervju i helsetjenesten ved å utvikle fire veiledende prinsipper, representert av akronymet RULE:

Korrigeringsrefleks beskriver tendensen helsepersonell har til å veilede barn om den rette vei for god helse. Dette kan ofte få motsatt effekt i praksis ved å uforvarende støtte opp under et status quo. I bunn og grunn utviser de fleste mennesker motstand mot overtalelse når de er ambivalente til endring, og vil respondere ved å trekke frem grunner til å opprettholde sin nåværende atferd. Motiverende intervju krever i praksis at klinikere først må undertrykke korrigeringsrefleksen for å kunne utforske barnets egen motivasjon for endring.

Det er barnets egne grunner til å endre seg, og ikke s grunner, som til slutt vil resultere i atferdsendringer. Ved å tilnærme seg barnets interesser, bekymringer og verdier med nysgjerrighet, og med åpenhet utforske barnets egne motiver for endring, kan helsepersonellet begynne å få en bedre forståelse for barnets motivasjon og mulige barrierer mot endring.

Effektive lytteferdigheter er nødvendig for å forstå hva som vil motivere barnet, så vel som fordeler og ulemper ved situasjonen de befinner seg i. En generell tommelfingerregel i motiverende intervju er at tiden i økten skal fordeles likt mellom det å snakke og lytte.

Resultatene for barn forbedres når de aktivt deltar i sin egen behandling. En styrkning av barnet innebærer å utforske deres egne tanker om hvordan de kan gjennomføre endringer for å forbedre helsen, samt å trekke frem barnets personlige kunnskap om hva som har fungert bra tidligere. Et godt samarbeid i et terapeutisk forhold øker motivasjonen, og barn får mest ut av et slikt forhold om helsepersonellet også uttrykker et håp om at endring er mulig.

De 2 fasene i motiverende intervju i praksis