Θέμα 5 Ασθενο-κεντρική Επικοινωνία

  • Ορισμός:

“Να αναγνωριστεί ολόκληρο το άτομο, η προσωπικότητά του, το ιστορικό της ζωής και της κοινωνικής δομής του, προκειμένου να αναπτυχθεί μια κοινή κατανόηση του προβλήματος, των στόχων και των εμποδίων στην ευεξία” 

Οι βασικές έννοιες της Ασθενο-κεντρικής Επικοινωνίας περιλαμβάνουν:

Πολυάριθμες εμπειρικές μελέτες από διάφορους πληθυσμούς και       συνθέσεις, συνδέουν τη προσήλωση στην θεραπεία από τους ασθενείς στην επικοινωνία γιατρού-ασθενούς.

Υπάρχουν θετικές συσχετίσεις μεταξύ των επικοινωνιακών συμπεριφορών του γιατρού και των θετικών αποτελεσμάτων του ασθενούς, όπως η ανάμνηση ασθενών, η κατανόηση του ασθενούς και η συμμόρφωση του ασθενούς σχετικά με:

  1. ενθάρρυνση της σχέσης
  2. συλλογή πληροφοριών
  3. παροχή πληροφοριών
  4. λήψη αποφάσεων
  5. ανταπόκριση στα συναισθήματα
  6.  ενεργοποίηση της συμπεριφορά που σχετίζεται με την ασθένεια και τη θεραπεία

Ένας τρόπος σύλληψης της Ασθενο-κεντρικής Επικοινωνίας για συναντήσεις είναι να ληφθούν υπόψη οι στόχοι και των δύο μερών, δηλαδή τόσο του επαγγελματία υγείας όσο και του ασθενή

1. Η εστίαση του γιατρού είναι να εξηγήσει την ασθένεια με όρους ταξινόμησης της νόσου

2. Η εστίαση του ασθενούς περιλαμβάνει προοπτικές για την ασθένειά του, την ανάγκη για ενημέρωση και κατανόηση και την επιθυμία για συνεργασία στη διαχείριση

← Ποιό είναι το πρόβλημά σου;

← Τι σε προβληματί-ζει;