Θέμα 5 Αναστοχασμός στις εμπειρίες των επαγγελματιών υγείας

  • Δείτε αυτό το βίντεο και προχωρήστε στην άσκηση.

Το σενάριο είναι το γραφείο του παιδιάτρου όπου ο πατέρας (Adam) και ο γιος Θωμάς (Thomas) (6) έχουν ένα ραντεβού. Ο Θωμάς παίζει έξω από το γραφείο στην αίθουσα αναμονής ενώ ο πατέρας (Adam) και ο παιδίατρος συζητούν.

Παιχνίδια γνώσεων