Θέμα 3 Εισαγωγή στο προσομοιωμένο παιχνίδι ρόλων

 • Στις επόμενες ενότητες θα σας δοθούν παραδείγματα για το πώς να ασκήσετε την προαγωγή υγείας στην επικοινωνία υγείας.
 • Το προσομοιωμένο παιχνίδι ρόλων είναι μια μαθησιακή προσέγγιση που εκτελείται σε ομάδες. Στόχος είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων στην επικοινωνία προαγωγής της υγείας και η χρήση διατροφικών εργαλείων επικοινωνίας στις διαβουλεύσεις.
 • Τα υψηλής αξιοπιστίας περιβάλλοντα προσομοίωσης, παρέχουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δημιουργήσουν, να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες και την εμπιστοσύνη, χωρίς να ανησυχούν για την ασφάλεια των ασθενών. Τα προσομοιωμένα παιχνίδια ρόλων παρέχουν επίσης στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εξασκηθούν και να διορθώσουν τα λάθη τους σε πραγματικό χρόνο.
 • Από την άποψη των γνωστικών δεξιοτήτων, η προσομοίωση βοηθά στη βελτίωση της κριτικής σκέψης και της «κλινικής λογικής» σε περίπλοκες καταστάσεις φροντίδας, χρησιμοποιώντας διαφορετικές τεχνικές και αναγνωρισμένες συστάσεις, ενω στη συνέχεια βοηθά στην ανάπτυξη της αυτο-αποτελεσματικότητας και της εμπιστοσύνης στις κλινικές δεξιότητες.
 • Η προσομοίωση είναι μια προσπάθεια μίμησης της πραγματικότητας και αντιγραφής βασικών πτυχών μιας πρακτικής κοντά στο κλινικό πρόβλημα. Το προσομοιωμένο παιχνίδι ρόλων είναι μια παιδαγωγική μέθοδος για την εξάσκηση της ικανότητας των επαγγελματιών υγείας στην ενσωμάτωση της θεωρίας στην πράξη.
 • Οι συμμετέχοντες στο προσομοιωμένο παιχνίδι ρόλων εξασκούνται στο πώς να προσαρμόσουν την καθοδήγηση, την επικοινωνία και τις συστάσεις τους στις προτιμήσεις και τις ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας σε μια δεδομένη κατάσταση.

Πηγή: unknown author lisenced under CC BY-SA

 • Στην πράξη, μια αυτόνομη ομάδα προσομοίωσης συνεργάζεται για να υλοποιήσει τα σενάρια και να μοιράσει τους ρόλους. Η ιδιαίτερη κατάσταση στο προσομοιωμένο παιχνίδι ρόλων είναι ότι δεν έχετε λεπτομερή υπόθεση ή σενάριο. Ωστόσο, η ομάδα θα πρέπει να παρέχει ορισμένα προτιμώμενα χαρακτηριστικά του ρόλου για τη μητέρα / πατέρα / παιδί, για παράδειγμα, φύλο, ηλικία, κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, στάσεις, αξίες κ.λπ. Μετά από ένα σύντομο γύρο, οι ρόλοι εναλλάσσονται και με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες στην προσομοίωση αποκτούν εμπειρία τόσο ως επαγγελματίας υγείας όσο και ως «ασθενείς».

 • Σενάριο 1: Οι γονείς έχουν ένα επιλεκτικό παιδί και ζητούν συμβουλές για το πώς να κάνουν το παιδί να ενδιαφερθεί για τα λαχανικά και την υγιεινή διατροφή
 • Σενάριο 2: Οι γονείς έχουν ένα παιδί που τρώει πολύ λίγο και ανησυχούν αν το παιδί παίρνει αρκετές θερμίδες
 • Σενάριο 3: Οι γονείς έχουν ένα παιδί που είναι πολύ κοντά στο να γίνει υπέρβαρο και ζητούν συμβουλές για το πως να το αντιμετωπίσουν.
 • Σενάριο 4: Η οικογένεια μεταναστών παραπέμπεται από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, λόγω προβλήματων με υπερβάλλον σωματικό βάρος και κακής ποιότητας διατροφής