Θέμα 3 Δημιουργία κινήτρων για αλλαγή: Προσωποκεντρικές δεξιότητες OARS για τη συμμετοχή των παιδιών/εφήβων και των οικογενειών τους στη «θεραπεία»

Δημιουργία κινήτρων για αλλαγή

Στη Φάση Ι, τέσσερις πρώιμες μέθοδοι που αντιπροσωπεύονται από το ακρωνύμιο OARS αποτελούν τις βασικές τεχνικές της Συνέντευξης Κινητοποίησης. Αυτές οι βασικές συμβουλευτικές τεχνικές βοηθούν στην δόμηση σχέσεων και στην εγκαθίδρυση μιας θεραπευτικής σχέσης που είναι σύμφωνη με το πνεύμα της Συνέντευξης Κινητοποίησης.