Κεφάλαιο 4 Το Διαθεωρητικό Μοντέλο Αλλαγής και η Δομή μιας Αλλαγής Συμπεριφοράς σχετιζόμενη με την υγεία και μιας Συνεδρίας Συμβουλευτικής

Εκπαιδευτικοί στόχοι

  • Προσδιορίστε το στάδιο αλλαγής συμπεριφοράς στο οποίο βρίσκεται ένα παιδί ή ένας γονέας σύμφωνα με το διαθεωρητικό μοντέλο αλλαγής.
  • Χρησιμοποιήστε κατάλληλα στρατηγικές επικοινωνίας σύμφωνα με το στάδιο αλλαγής συμπεριφοράς.
  • Δομήστε μια συνεδρία αλλαγής συμπεριφοράς της υγείας και συμβουλευτικής.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY