Κεφάλαιο 1 Θεωρητικό υπόβαθρο και στρατηγικές της Επικοινωνίας Υγείας

Στόχοι Μάθησης

Μετά την ολοκλήρωση του Κεφάλαιου 1, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μπορούν να:

  • Περιγράψουν την σημασία της Επικοινωνίας Υγείας
  • Θυμηθούν τη χρήση της επικοινωνίας για την υγεία για διαφορετικές ομάδες-στόχους
  • Ορίσουν και να περιγράψουν την Υγειονομική Παιδεία
  • Ορίσουν και να περιγράψουν την Ασθενο-κεντρική Επικοινωνία
  • Περιγράψουν το Βιο-Ψυχο-Κοινωνικό Μοντέλο
  • Ορίσουν και να περιγράψουν την Ενδυνάμωση
  • Αναλογιστούν τη χρήση της Υγειονομικής Παιδείας, της Ενδυνάμωσης και της Ασθενο-κεντρικής Επικοινωνίας κατά την προώθηση της υγιεινής διατροφής

Πηγή: Unknown, licenced under CC BY